Verdens skove og de tropiske skove i særdeles har mange funktioner.

Udover at levere træ til materialer producerer tropeskoven føde, foder, medicin, brændsel, læ, beskæftigelse, rekreation, levested for dyre- og planteliv (biodiversitet), nedbør, rent grundvand, landskabsvariationer, kulstofdræn og kulstoflager med mere.

I et klimamæssigt perspektiv er skovene særligt vigtige. Skovene rummer ca. 2 gange mere kulstof, end der er i atmosfæren og udgør de største økosystemer.

Skovenes økosystemer er dermed det største klimaredskab vi har.

Skovene skal bruges aktivt

Rydning af verdens skove – herunder konvertering af regnskov til landbrugsarealer samt illegal og ubæredygtig hugst, fører til store udledninger af CO2.

Det anslås at mellem 15 og 20% af CO2-udledningen stammer fra skovrydning og degradering af skove. Det er mere end den samlede transportsektor udleder.

Forskere peger på at hvis vi vil undgå katastrofale klimaændringer, skal vi bruge skovene aktivt.

Træ kan erstatte både kul, stål, olie og beton. Derfor er der en stor klimaeffekt ved både træprodukter og bioenergi.

Se denne korte film om hvorfor skovene er vitale for vores klima (husk lyd):