cites_logoCITES/Washingtonkonventionen

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) er en international konvention til kontrol af handlen med vilde dyr og planter, herunder en række træarter.

Det sker gennem overvågning og regulering af den internationale handel. Målet er, kun at tillade en bæredygtig handel – dvs. at man ikke fjerner mere fra bestandene af vilde dyr og planter, end de kan bære.

I praksis betyder det, at det kræver særlige tilladelser, eller i visse tilfælde er helt forbudt, at handle med visse arter af dyr og planter.

CITES’ lister

Reglerne er forskellige, alt efter hvor truede de enkelte arter er. Nedenfor ses oversigten over de tre lister, som CITES opdeler arterne i:

  • Liste I omfatter arter som er stærkt truede af handel. Handel er forbudt medmindre formålet er ikke-kommercielt.
  • Liste II omfatter arter som er i fare for at blive truet af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.
  • Liste III omfatter arter som lokalt er truede af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.

CITES reglerne spiller sammen med EU’s regler for import:

I Danmark gennemføres CITES-bestemmelserne således via en fælles EU-lovgivning.

Derudover spiller CITES sammen med EU’s Tømmerforordning EUTR.

EU’s lister

I den fælles EU-lovgivning er arterne opført på fire lister også kaldet bilag. Disse dækker alle arter opført på CITES’ lister plus et antal ikke-CITES arter. Det er de arter, som EU-landene i fællesskab har skærpet reglerne for. På en række områder er forordningerne derfor mere vidtgående end de grundlæggende CITES-bestemmelser:

  • Bilag A omfatter arter opført på CITES liste I, samt arter som EU betragter som kandidater til en oplistning (liste II, III og ikke-CITES) og arter, som er beskyttet af anden EU-lovgivning (habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv). Handel er undergivet bestemmelser svarende til dem der gælder for liste I under CITES. Hertil kommer restriktioner ved køb, salg o.lign. inden for EU’s grænser.
  • Bilag B omfatter primært arter opført på CITES liste II, visse liste III og ikke-CITES arter, samt arter der vurderes at udgøre en økologisk trussel mod arter naturligt hjemmehørende i EU. Handel tillades efter skærpede retningslinier i forhold til det der gælder for CITES liste II arter.
  • Bilag C omfatter arter opført på CITES liste III. Handel er tilladt efter retningslinierne for liste III, men kræver desuden en importmeddelelse ved indførsel til EU.
  • Bilag D omfatter arter opført på CITES liste III, hvor EU-landene har indgivet en reservation, samt ikke-CITES arter hvor importmængden ønskes overvåget.

Indførsel til EU kræver importmeddelelse.

Søg efter CITES træarter

Tusindvis af plantearter er beskyttet i henhold til CITES. Et mindre antal af disse er træarter, men antallet er stigende og CITES ændrer løbende listerne når nye arter føjes til eller ændrer beskyttelsesstatus.

Via CITES hjemmeside kan man søge blandt de mange arter og se om den træart man vil handle med er beskyttet af CITES.

Søgningen foregår på CITES Species+

CITES-tilladelser

Hvert land, der er med i CITES, forpligter sig til at tage passende forholdsregler til at gennemføre og håndhæve konventionens bestemmelser. I Danmark er det Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) der administrerer CITES-ordningen.

Ved ansøgning om tilladelse til kommercielle transaktioner inden for EU, samt import/(re)eksport ind i/ud af EU, skal anvendes særlige skemaer, som fås ved kontakt til:

Miljøstyrelsen
Sektion for CITES
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Tlf: 72 54 24 23 – hverdage 9.00-12.00

Mail: mst@mst.dk

Læs mere om den danske CITES administration på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Print Friendly, PDF & Email