21-06-2010

Indeholder påbud om ‘Due diligence’ samt forbud mod illegalt træ

Der blev i onsdags indgået kompromis mellem Rådet, EU-parlamentets forhandlere og EU- kommissionen omkring en forordning der fastsætter krav til virksomheder som bringer træ på markedet i EU.

For at træde i kraft mangler forordningen blot formelt, at EU-parlamentet samlet stemmer ja til kompromisset den 6. juli 2010. Teoretisk set kan Parlamentet godt stemme imod, men vi vurderer det som højst usandsynligt.

Herefter får medlemsstaterne 27 måneder til at implementere reglerne i national lovgivning.

Forordningen indeholder påbud om ‘due diligence’ og introducerer et forbud mod salg af illegalt fældet træ. Påbud og forbud gælder for dem der først bringer træet på markedet og vil derfor berøre alle importører af træ fra ikke EU-lande samt europæiske skovejere. Alle led i trækæden forpligtes imidlertid til at kunne oplyse hvem de køber træet fra og hvem de sælger til for at sikre sporbarheden af mistænkeligt træ.

Illegalt træ er træ der er fældet i uoverensstemmelse med hugstlandets lovgivning.

Dansk Træforening glæder sig over at der nu bliver vedtaget en fælles EU-lovgivning og vi er lettede over at forbuddet ikke kriminaliserer træ uretmæssigt. Vi havde således frygtet et forbud der introducerede den ‘omvendte bevisbyrde’, hvor alt træ var ulovligt indtil det modsatte var bevist. Men med dette forbud er det anklageren der skal løfte bevisbyrden. Forbuddet giver myndighederne mulighed for at straffe virksomheder der bevisligt handler med illegalt træ.

Sanktioner for overtrædelse skal fastsættes nationalt og kan blandt andet rumme bødestraf, konfiskation af træet samt inddragelse af handelsautorisation.

Overvågningsorganisationer skal anerkendes af EU-kommissionen. Dansk Træforening arbejder som bekendt for at blive anerkendt til at etablere et ‘due diligence-system på medlemmernes vegne i forbindelse med vores indkøbspolitik.

Der bliver som oplyst en implementationsfase på 27 måneder, hvor gennemførelsesbestemmelserne skal formuleres. I denne fase skal en række interessenter inddrages, blandt andet vores europæiske paraplyforening ETTF.

Teksten er som nævnt ikke færdigforhandlet og der kan fortsat ske ændringer, men såfremt der skulle være spørgsmål til ovenstående bedes I kontakte sekretariatet.

Print Friendly, PDF & Email