Verdens skove FAO 2006

Kilde FAO 2006.

FAO estimerede i 2005 at det globale skovdække udgjorde 3 952 millioner hektar, hvilket svarer til ca. 30 % af klodens landareal.

 

Det globale skovareal fortsætter med at falde – men nettotabet er faldende

Afskovningen, hovedsagelig omlægning af skov til landbrugsjord, fortsætter i et alarmerende tempo – ca. 13 millioner hektar skov forsvinder hvert år. Tabet er størst i de tropiske naturskove.

Tabet modsvares af at der på samme tid foregår ny skovrejsning, genskabelse af landskaber og naturlig tilgroning af skove verden over. Det har reduceret nettotabet af skov.

Nettotabet i perioden 2000–2005 er estimeret til –7.3 millioner hektar om året, mens det i perioden fra 1990-2000 lå på –8.9 millioner hektar om året.

  • Afrika og Sydamerika er de regioner med det største tab af skovområder.
  • Oceanien og Nord- og Mellemamerika oplever også et nettotab.
  • Skovarealet i Europa fortsætter med at vokse, men stigningstakten er klinget af.
  • I Asien, som oplevede et netto tab af skov op igennem 1990’erne meldes nu om en netto tilvækst i skovarealet i perioden 2000–2005, men det skyldes primært store plantageanlæg i Kina.

Ændringen i verdens skovareal fordelt på regioner:Tab af verdens skove FAO 2006

Kilde FAO 2006.

Sådan kommer du videre

  • Læs mere på FN’s fødevare- og landbrugsorganisations hjemmeside FAO. Der kan du finde oplysninger om skovtilstanden i hvert enkelt land.
  • ITTO
  • 15 key findings FRA 2005