VPA står for Voluntary Partnership Agreement eller frivillig partnerskabsaftale. Aftalen er juridisk bindende for parterne.

EU’s partnerskabsaftaler udgør kernen i EU’s FLEGT handlingsplan for at dæmme op for illegal skovhugst. Med partnerskabsaftalerne etablerer producentlandet et licenssystem, som sikrer at eksporten til EU sker på baggrund af lovligt fældet træ.

Læs mere om FLEGT

Fokus på bagvedliggende faktorer

Partnerskabsaftalerne fokuserer på de bagvedliggende faktorer der udløser illegal hugst i producentlandet og inddrager alle relevante aktører ved fastsættelsen af den legalitetsstandard der ligger til grund for licensen.

Støtte under etablering

Under etableringen af en VPA mellem EU og et tømmerproducerende land, yder EU støtte til:

  • Forbedret forvaltning (igennem inddragelse af repræsentanter fra det civile samfund i forhandlingsprocessen);
  • kapacitetsopbygning (f.eks. bestyrkelse og opbygning af forsknings- og myndighedskapacitet som kan understøtte etablering og drift af licenssystemet og forbedre forvaltningspraksis og lovhåndhævning) og om nødvendigt
  • ændret lovgivning, så det tømmerproducerende land kan opnå en FLEGT licens, der garanterer lovligt eksporteret træ.

Hvad er ’lovligt træ’?

’Lovligt træ’ er defineret i relation til lovene i det land hvor træet er fældet. I visse lande er lovgivningen imidlertid ikke klart defineret, idet der kan være modstridende retningslinjer imellem national og lokal lovgivning.

Derfor indebærer VPA forhandlingsprocessen, at partnerlandets love analyseres og at partnerlandet om nødvendigt gennemfører reformer der etablerer en operationel definition af ’lovligt træ’, der letter lovenes håndhævelse.

Reformprocessen skal føre til klar definition af partnerlandets love vedrørende:

  • Fordeling af rettigheder og rettigheder til adgang
  • Sociale forpligtelser, herunder arbejdsrettigheder
  • Rettigheder for lokalsamfundet og den indfødte befolkning
  • Miljøbeskyttelsesforanstaltninger, skovforvaltning, skovhugst, forarbejdning og forbundne finansielle og skattemæssige forpligtelser
  • Transport og handel med træ.

Licens

Når der til slut kan indgås partnerskabsaftale, får producentlandet en licens som blåstempler, at det eksporterede træ er lovligt fældet i – eller lovligt importeret til – det pågældende partnerland, før eksport til EU. Samtidig bliver trævarer fra partnerlandet uden licens nægtet adgang til EU.

De danske myndigheders håndtering af FLEGT-licenstræ

Miljøministeriet har udsendt en bekendtgørelse om de danske myndigheders praktiske håndtering af FLEGT-licenstræ, når det første licenstræ bliver tilgængeligt på det europæiske marked.

Bekendtgørelsen regulerer ansvarsfordelingen mellem Naturstyrelsen og SKAT, der skal kontrollere træet, og de virksomheder, der importerer træ og træprodukter fra FLEGT partnerlande.

Hent bekendtgørelsen her.

Der er også udarbejdet en mere detaljeret vejledning, som man kan hente her: Vejledning om import af træ omfattet af FLEGT-licensordningen

Hvem har opnået en VPA?

EU arbejder med at indgå partnerskabsaftaler med en række vigtige producentlande.

For et opdateret overblik over indgåede aftaler og igangværende processer henviser vi til European Forest Institute’s hjemmeside:

VPA partner Countries

Kort over indgåede aftaler og igangværende processer (Figur fra European Forest Institute’s hjemmeside)

 

Print Friendly, PDF & Email