Lovligt bæredygtigt træ

Ulovligt træ

Her kan du læse om indsatsen mod ulovlig tømmerhugst, om årsager og konsekvenser og hvad der findes af tiltag for at dæmme op mod illegal hugst og handel med træ.

Læs mere her

Due Diligence

Dansk Træforenings Due Diligence ordning er et helt centralt redskab for at medlemmerne kan efterleve bestemmelserne i EU’s tømmerlovgivning, EUTR.

Læs mere her

Truede arter

CITES/Washingtonkonventionen og IUCN’s rødlister regulerer den internationale handel med truede vilde dyr og planter, så bestandene kan bevares for eftertiden.

Læs mere her

Certificering af træ

Der findes flere forskellige certificeringsordninger – nationale og internationale – som stiller garanti for bæredygtig skovdrift.

Læs mere her

Offentligt indkøb

Regeringen har besluttet at træ indkøbt til staten skal være dokumenteret bæredygtigt. Det gælder f.eks. trægulve, tryksager og vinduer.

Læs mere her

Træ.dk

Træ.dk er træbranchens fælles informationsprojekt. Dansk Træforening varetager sekretariatsfunktionen og den daglige ledelse af Træ.dk

Læs mere her

Træ og klimaforandringer

Klimaforandringerne kan bekæmpes ved at bruge træ, bla. fordi træ både sparer og lagrer CO2 og fordi træ er en CO2 neutral energikilde.

Læs mere her

Verdens skove

Det globale skovdække udgør omkring 30 % af klodens landareal. Imidlertid forsvinder årligt store skovarealer, bl.a. pga. omlægning til landbrugsjord.

Læs mere her