Indsatsen mod ulovligt træ

Ulovlig tømmerhugst bidrager flere steder i verden til ubæredygtig drift med skovrydning og skovødelæggelse og store afledte skadevirkninger:

  • Offentlige kasser mister hugstafgifter og skatter
  • Korruption stimuleres
  • Der opstår unfair konkurrence på træmarkedet
  • CO2-udslippet og den globale opvarmning øges
  • Der opstår væsentlige tab af biologisk mangfoldighed
  • Samtidig tilsidesættes rettigheder og hensyn til lokale og indfødte folk, som lever i afhængighed af skove.

Sådan kommer du videre

På vores hjemmeside kan du læse meget mere om indsatsen mod ulovlig tømmerhugst. Læs mere om årsager og konsekvenser og hvad der foregår af skov- og handelspolitiske tiltag i Danmark og i verden for at dæmme op mod illegalt træ:

Læs mere om EUs FLEGT handlingsplan som siden 2003 har været hjørnestenen i EU-Kommissionens indsats for at dæmme op for illegal skovhugst og rydning af verdens skove. Handlingsplanen er det hidtil mest ambitiøse internationale initiativ for at dæmme op for ulovlig skovhugst og dets skadevirkninger.

FLEGT partnerskabsaftaler – VPAs

Læs mere om de frivillige partnerskabsaftaler (VPAs), som EU arbejder på at indgå med en række producentlande – primært i troperne.  Med en VPA får producentlandet blåstemplet sine trævarer med en licens, der giver garanti for at det eksporterede træ er lovligt.

Læs mere om lovgivningen mod ulovligt træ som EU vedtog i 2010. Forordningen forbyder handel med ulovligt fældet træ og påbyder træhandlere i alle EU’s medlemsstater at indføre et påpasselighedssystem – ’due diligence’ – der skal minimere risikoen for at handle med ulovligt træ.

Se 18 ofte stillede spørgsmål om EUTR og de tilhørende svar

USA – Lacey Act

Læs mere om Lacey Act, som er en 100 år gammel miljølov, der forbyder handel med illegalt produceret fisk og dyr i USA. Loven blev i 2008 udvidet til også at omfatte planter, herunder træ og varer heraf. Dermed blev USA det første land i verden der gjorde det strafbart at indføre og handle med illegalt produceret træ.

Læs mere om Miljøministeriets vejledning, der gør det lettere for offentlige indkøbere og byggeansvarlige at stille krav om dokumenterbart lovligt og bæredygtigt træ. Vejledningen kan også bruges af private virksomheder når de køber ind. Med vejledningen ønsker Miljøministeriet at stimulere markedet for dokumenteret lovligt og bæredygtig træ.

Læs mere om Dansk Træforenings Code of Conduct, som er foreningens fælles overordnede miljøpolitik, der pålægger medlemmerne en række forpligtelser når de agerer på markedet. Arbejdet skal bl.a. styrke træs gode image som materiale og sætte fokus på indkøb af lovligt og bæredygtigt træ.

Læs mere om certificering, der dokumenterer at træ er lovligt og bæredygtigt produceret. Når en forbruger efterspørger certificeret træ, så støtter man indsatsen mod ulovlig og ikke bæredygtig skovhugst.

Eksterne links

Læs mere om illegal logging på hjemmesiden Chatham House

Naturstyrelsens hjemmeside: Ulovlig tømmerhugst