Lovlig og bæredygtig skovdrift i troperne

EUTR – EUs tømmerforordning

Siden d. 3. marts 2013 har EUs tømmerforordning, også kaldet EUs tømmerlov eller blot EUTR, haft effekt.

 

EUTR introducerer et forbud mod import af ulovligt fældet træ. Derudover påbydes virksomheder at indføre et påpasselighedssystem (due dilligence), der skal minimere risikoen for at handle med ulovligt træ.

 

Forbuddet gælder alene dem, der bringer træet i omsætning på EU’s marked første gang. Det vil overvejende sige importører af ikke-europæisk træ, samt EUs skovejere.

 

Læs mere om tømmerforordningen.

FLEGT

EU-Kommissionen vedtog i 2003 den såkaldte FLEGT handlingsplan for at dæmme op for illegal skovhugst og rydning af verdens skove.

 

FLEGT står for Forest Law Enforcement, Governance and Trade og kan oversættes til Skovlovshåndhævelse, Forvaltningspraksis og Handel.

 

Handlingsplanen udstikker en række initiativer der sammenkæder god forvaltningsskik i udviklingslandene med juridiske handelsinstrumenter og den løftestang som EU’s indre marked udgør.

 

Læs mere om FLEGT.

Certificering

Den letteste vej til at dokumentere bæredygtigt træ er ved at indkøbe certificeret træ.

 

Certificeringsordninger  stiller krav til skovdriften og til håndteringen af træ i de efterfølgende forarbejdningsled.

 

De to ledende ordninger i dag er PEFC og FSC.

 

Læs mere om certificering.

Truede træarter

CITES/Washingtonkonventionen og IUCN’s rødlister regulerer den internationale handel med truede vilde dyr og planter, herunder kommercielle, tropiske træarter, så bestandene kan bevares for eftertiden.

  • CITES/Washingtonkonventionen
  • IUCNs rødlister 

Sådan bidrager bæredygtig skovdrift til FNs Verdensmål

Bæredygtig skovdrift bidrager til flere af FNs Verdensmål end man lige går og tror.

 

Læs mere om hvordan vi med certificeret og bæredygtig skovdrift kan komme nærmere FNs Verdensmål.