Tropeskove

Tropeskoven forsvinder

Verdens skove er under pres og hvert år mister verden skov. Det er primært skovene i troperne og subtroperne der forsvinder. Figuren viser hvordan verdens skovareal har udviklet sig siden mellem 1990 og 2015 i de forskellige klimatiske zoner.


Afskovningstakten i troperne er imidlertid blevet bremset igennem de seneste år.

Hvorfor forsvinder tropeskoven?

De tropiske skove er under pres fra mange forskellige sider.

 

FNs fødevareorganisation, FAO, beskriver i figuren nedenfor hvad der er de primære årsager til at tropeskovene forsvinder.

 

Den primære årsag er omlægningen til permanente landbrugsarealer i kommerciel målestok. Det drejer sig fx. om konvertering af skov til kvægdrift, oliepalme- eller sojaplantager.

 

Mindre skala landbrug er også en væsentlig årsag til skovrydning i troperne hvor arealer ofte ryddes ved afbrændning for at give plads til små marklodder der kan brødføde enkeltfamilier.

 

Endelig anføres infrastrukturprojekter som vejanlæg, jernbaner, dæmninger eller mineanlæg som en vigtig årsag til skovrydning i troperne

Hvorfor er tropeskoven vigtig?

Tropeskovene er helt centrale økosystemer som leverer et meget stort antal goder. Skovene leverer udover træ til produkter og energi både føde, foder, medicin, læ, beskæftigelse, rekreation, levested for dyre- og planteliv, rent grundvand, landskabsvariationer, modvirker ørkendannelse, kulstofdræn og –lager mm.

 

Skovenes, og herunder de tropiske skoves, rolle som klimaredskab vinder stadigt større forståelse i samfundet. Degradering og rydning af tropisk skov øger koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren, da træerne optager CO2 i takt med at de gror ligesom skovbunden binder store mængder CO2. Når hele områder fjernes for at etablere landbrugsområder, som ikke har samme effektive funktion til at binde CO2, stopper denne proces og CO2’en ender i stedet i atmosfæren, da størstedelen af træet afbrændes og frigiver den optagne CO2.

 

Bæredygtig skovdrift er derfor en vigtig rolle i kampen mod klimaforandringerne.

Benyttelse er vejen til beskyttelse

Mange er af den opfattelse, at for at bevare og beskytte regnskoven, skal man undgå at bruge og købe træ, der kommer fra regnskoven. Det forholder sig dog lige omvendt.

 

Hvis der ikke er efterspørgsel på træet, kan skovejerne ikke afsætte deres træ, og så søger de mod mere profitabel alternativer, så som palmeolieplantager. Boykotning af tropisk træ, fordi man vil passe på regnskoven, kan således give den modsatte effekt, og derved føre til øget skovrydning og omlægning til plantager eller landbrug.